Zakoni i propisi

U Domu se vodi:

 • Registar zaposlenih sukladno Uredbi o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru
 • Evidencije o radnicima sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • Matična knjiga korisnika i dr. evidencija i dokumentacija o korisnicima sukladno Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća
 • HCCP evidencija i dokumentacija
 • Skladišna evidencija i dokumentacija
 • Evidencija izdanih putnih naloga
 • Urudžbeni zapisnik i interne dostavne knjige te knjiga otpreme pošte sukladno Uredbi o uredskom poslovanju
 • Financijska i računovodstvena evidencija i dokumentacija sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • Evidencija o nabavi i sklopljenim ugovorima o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju PPI  sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
 • Kadrovska evidencija i dokumentacija sukladno odredbama Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i drugih zakona i podzakonskih propisa

i druga propisana evidencija i dokumentacija.