Upravno vijeće

Ravnateljica Dječjeg doma Ruža Petrović:

Davorka Belošević, dipl. socijalna radnica

Članovi Upravnog vijeća:
– predstavnici osnivača:
1. B.V., dipl.iur. – predsjednica Upravnog vijeća
2. F.M., dipl.oec.  – zamjenik predsjednice Upravnog vijeća
3. R.M.,mag.oec. – član

4. D.J., dipl.soc.radnica- predstavnica  korisnika
5. T.F.., mag. paed. soc.-predstavnica  radnika