Upravno vijeće

Ravnateljica Dječjeg doma Ruža Petrović:

Davorka Belošević, dipl. socijalna radnica

Članovi Upravnog vijeća:
– predstavnici osnivača:
1. dr.sc. Marlena Plavšić – predsjednica Upravnog vijeća
2. Silvija Pavić, nast.odgaj. – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
3. Anka Dušanek, prof. defektolog
– predstavnica  korisnika
4. Adisa Fajić
-predstavnica  radnika
5. Ana Jović, mag. paed. soc.