Upravno vijeće

Ravnateljica Dječjeg doma Ruža Petrović:

Davorka Belošević, dipl. socijalna radnica

Članovi Upravnog vijeća:
– predstavnici osnivača:
1. dr.sc. Marlena Plavšić – predsjednica Upravnog vijeća
2. Anka Dušanek, prof. defektolog  – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
3.

4. Adisa Fajić – predstavnica  korisnika
5. Ana Jović, mag. paed. soc.-predstavnica  radnika