Ruža

EU projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

PROJEKT U OKVIRU FINANCIRANJA EU
Ruža  KK.08.1.3.04.0018

Cilj je projekta poboljšati postojeće infrasturkturne uvjete i adaptirati/opremiti nove prostore u kojima će se pružati postojeće te razvijati nove izvaninstitucijske usluge.
Ukupan iznos projekta: 13.190.866,93 Kn
EU sufinanciranje projekta: 100%
Razdoblje provedbe: 05.04.2019.- 05.05.2023.g.

Partner Dječjem domu Ruža Petrović  je CZSS Pazin- Podružnica Obiteljski centar        https://czss-pazin.hr/oc-pula/novosti/

O Projektu    

 • Osigurat će se ugodan i funkcionalan prostor za rad s korisnicima različitih kategorija i dobi.
 • Omogućit će se kontinuiran i produktivan rad na aktivnostima socijalizacije i pripremanje za samostalan život te integraciju u lokalnoj zajednici.
 • Rekonstrukcijskim radovima na 6 lokacija omogućit će se širenje postojećih kapaciteta ili uvođenje novih izvaninstitucijskih socijalnih  usluga: organizirano stanovanje, poludnevni boravak.
 • Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku provodit će se na dvjema lokacijama.
 • Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci bez pratnje provodit će se na jednoj lokaciji.
 • Usluga organiziranog stanovanja trudnice ili majke s djetetom do godine dana pružati će se na jednoj lokaciji.
 • Usluga poludnevnog boravka proširit će se na prostor grada Rovinja.
 • Obiteljski centar započet će s radom na lokaciji Budicinova 17.

 

Ciljevi projekta

Opći je cilj projekta smanjenje broja institucionaliziranih ranjivih skupina i sprječavanje daljnje institucionalizacije.

Specifični ciljevi:

 • Osigurati izvaninstitucijsku podršku djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
 • Učinkovitiji proces deinstitucionalizacije.
 • Prevencija institucionalizacije te razvoj socijalnih usluga i podrške u zajednici kroz: organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu i povremenu podršku, poludnevni i cjelodnevni boravak.

 

Za više informacija o projektu:

Dječji dom Ruža Petrović
Pino Budicin 17, 52100 Pula

Internet stranica: djecjidompula.hr
Tel.: 052 222 106

Kontakt osoba:  Davorka Belosevic (Davorka.Belosevic@SOCSKRB.HR)

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr