Etički kodeks volontera

VOLONTERSTVO JE

Jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu.  Osnova koja omogućuje građanima uključivanje u društvene procese.

VOLONTIRANJE

Osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

ETIČKI KODEKS

Predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri uvažavaju u svom području djelovanja. 
Cilj mu je poticati razumijevanje i prihvaćanje propisanih načela i standarda te njihovu primjenu u svakodnevnoj organizaciji i pružanju volonterskih usluga. 

TEMELJNA NAČELA

1. NAČELO SUDJELOVANJA U DRUŠTVENIM PROCESIMA
Volontiranje predstavlja jedan od načina organiziranog uključivanja građana u društvene procese čime svaki građanin ostvaruje mogućnost doprinosa pri rješavanju problema u zajednicii utjecaja na pozitivne promjene u društvu. Volonterski angažman građana može jedino nadopunjavati, ali nikako i zamijeniti djelatnosti i funkcije za koje postoji odgovornost drugih dionika u rješavanju problema ili zadovoljavanju potreba u zajednici.

2. NAČELO DOBROVOLJNOSTI I SLOBODE IZBORA
Volontiranje podrazumijeva dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina u aktivnosti za dobrobit druge osobe ili opću dobrobit. Volontiranje je izraz osobne voljesvakog pojedinca oslobođen od svakog oblika pritisaka.

3. NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE
Pravo na dobrovoljno davanje vremena, znanja vještina te primanje volonterskih usluga imaju svi ljudi bez obzira nadob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju, rod i rodno izražavanje, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obaveze, članstvo ili ne članstvo u političkoj stranci, udruzi ili sindikatu, tjelesne ili duševne poteškoće ili oboljele i druge osobne karakteristike, ako drugačije ne proizlazi iz prirode volonterskih aktivnosti.

4. NAČELO SOLIDARNOSTI, PROMOCIJE I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA
Volontiranjem se preuzima odgovornost i izražava suosjećanje prema svima članovima društvabez namjere stjecanja osobne materijalne koristi. Organizatori volontiranja i volonteri u radu s korisnicima poštuju najviše međunarodne standarde u području promocije i zaštite ljudskih pravakoja proizlaze iz uvažavanja različitosti i osobnog integriteta svakog pojedinca.

5. NAČELO RAZVOJA OSOBNIH POTENCIJALA
Volontiranje omogućuje ljudima slobodno stjecanje novih vještinai znanja putem cjeloživotnog, neformalnog obrazovanja i time razvoj osobnih potencijala.

6. NAČELO INTERKULTURALNOG UČENJA I RAZMJENE
Volontiranje pruža mogućnost učenja od drugihte razmjenu iskustava između država, regija i različitih kultura. Suradnja s ljudima različitog podrijetla doprinosi brisanju predrasuda i stereotipa te jačanju tolerancije u međunarodnom kontekstu.

7. NAČELO OČUVANJA OKOLIŠA I BRIGE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
Volonterske aktivnosti se obavljaju neškodljivo prema prirodis brigom za okoliš potičući održivi razvoj zajednica i društva.

ETIČKI STANDARDI ZA ORGANIZATORE VOLONTIRANJA

 • Volonterski programi koji imaju jasne i vidljive kriterije uključivanja volontera, praćenja i vrednovanja volonterskih aktivnosti…. volontere potiče na osobni razvoj kroz učenje, sudjelovanje u timskom radu i razmjenu sa suradnicima.
 • Sigurno i poticajno okruženje za volontiranje te financijski, organizacijski i ljudski resursi koji su potrebni za realizaciju volonterskih aktivnosti.
 • Jednake mogućnosti uključivanja volontera te okruženje oslobođeno od svih oblika diskriminacije i uznemiravanja.
  Uložiti napore u uklanjanje fizičkih, psiholoških, ekonomskih, socijalnih i kulturoloških prepreka pri uključivanju volontera koji su pripadnici različitih društvenih skupina.
 • Sloboda odlučivanja svakog volontera o početku i završetku volonterskog angažmana
 • Informirati volontere s načinom rada organizacije, pravilima organizatora i zahtjevima posla koji odgovaraju znanju, vještinama i  prethodnom iskustvu volontera. 
 • Poticati volontere na sudjelovanje u odlučivanju o stvarima koje se tiču volontiranja te im se nastoji omogućiti da pridonose organizaciji na načine koji sami odaberu.
 • Prilikom uključivanja maloljetnih volontera, organizator volontiranja posebnu pažnju posvećuje nadzoru i podršci, u cilju zaštite volontera, a u suradnji s roditeljima/skrbnicima i odgojno obrazovnim ustanovama.
 • Mjere zaštite korisnika volonterskih aktivnosti primjenjujući postojeće domaće i međunarodne propise koji se odnose na određene ciljne skupine.
 • Organizator volontiranja potiče organizacijsku kulturu u kojoj je volonterski doprinos poželjan i cijenjen.
 • Uredna evidencija o volonterima, njihovom doprinosu i volonterskim aktivnostima.

ETIČKI STANDARDI ZA VOLONTERE

 • Imaju pravo i dužnost biti upoznati sa Zakonom o volonterstvu i Etičkim kodeksom.
 • U svome radu njeguju i promiču rad za opće dobro cijele zajednice.
 • Poštuju integritet i dostojanstvo svih suradnika i u organizaciji djeluju kao dio tima.
 • Ponašaju u skladu s misijom i vizijom organizacije u kojoj djeluju i na raspolaganje joj stavljaju samo ona znanja, vještine i sposobnosti koje ne nadilaze njihove mogućnosti.
 • Poštuju misiju i pravila organizacije u kojoj djeluju, poštuju zdravstvene i druge standarde sigurnosti kako bi umanjili rizik nanošenja štete sebi, organizatoru volontiranja i korisnicima.
 • Poštujui uvažavaju različitosti osobnosti, stavova, sustava vrijednosti i životnih uvjeta korisnika volonterskih usluga.
 • Ne zloupotrebljavaju uspostavljeni odnos s korisnicima radi zadovoljavanja svojih emocionalnih, fizičkih, financijskih i drugih potreba.
 • Suzdržavaju se od aktivnosti koje mogu narušiti ugled organizatora volontiranja i korisnika.
 • Volonteri poštuju povjerljivost podataka o korisnicima.
 • Ukoliko imaju dilema ili problema u ispunjavanju volonterskih aktivnosti, volonteri se trebaju obratiti isključivo odgovornim osobama u organizaciji.

ETIČKI STANDARDI ZA KORISNIKE VOLONTIRANJA

 • Ima pravo biti upoznat sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom te drugim pravilnicima i procedurama organizatora volontiranja od kojeg prima volonterske usluge.
 • Korisnik prihvaća temeljna etička načela organizatora volontiranja, etičkog kodeksa i Zakona o volontiranju.
 • Korisnik ima pravo odbiti volonterske usluge.
 • Dužan je organizatoru volontiranja prijaviti svako neprikladno ponašanje volontera kojim se kompromitira etički kodeks volontera i druge volontere.