Poziv na dostavu ponuda

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga promidžbe i vidljivosti” – Rok za dostavu ponuda je bio do 14.10.2021. godine do 15:00 sati, te se ponude više ne mogu dostavljati.”

Dječji dom Ruža Petrović  objavljuje postupak jednostavne nabave za nabavku usluga promidžbe i vidljivosti projekta koji uključuje usluge dizajna i vizualnog identiteta, izrade i tiska promotivnih materijala te organizacije  dva informativna događaja – kick off i završne konferencije.  Projekt “Ruža” se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, referentna oznaka KK.08.1.3.04, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.”, financiranog iz Europskog fonda za regionalan razvoj. Predviđeno trajanje projekta: 05.04.2019. do 05.05.2023. godine. 

Zainteresirani za suradnju ponudu  mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za dostavu ponuda.

Dokumentacija Poziva za dostavu ponuda:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE_Promidžba i vidljivost 6.10.2021.

Troskovnik 6.10.2021.